thicki icon

Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY


Túto internetovú stránku vám prináša spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, so sídlom Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg, prostredníctvom PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, so sídlom Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO: 35 885 696 (ďalej ako „spoločnosť Pfizer“), ktorá je jej prevádzkovateľom a vlastníkom. Práva a povinnosti spoločnosti Pfizer a používateľov pri používaní internetovej stránky sa riadia platnými právnymi predpismi a týmito podmienkami používania internetovej stránky (ďalej len „Podmienky používania“).

Prosím, pozorne si prečítajte tieto Podmienky používania pred vstupom na túto internetovú stránku alebo pred jej použitím. Vstupom a používaním tejto internetovej stránky potvrdzujete, že ste čítali, pochopili
a súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s Podmienkami používania, nesmiete vstupovať na túto internetovú stránku ani ju používať.
Berte, prosím, na vedomie, že Pfizer je oprávnený meniť tieto Podmienky používania. Prosíme vás preto, aby ste Podmienky používania pravidelne kontrolovali, pretože prípadné zmeny nadobúdajú účinnosť momentom ich uverejnenia na tejto internetovej stránke.

Používanie internetovej stránky. Ako používateľ súhlasíte, že sa pri používaní tejto internetovej stránky budete riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, budete vždy konať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito Podmienkami používania a nebudete nijako poškodzovať dobré meno a práva spoločnosti Pfizer ani ostatných používateľov. Ako používateľ súhlasíte, že nebudete najmä:

  • • používať internetovú stránku v rozpore s právami duševného vlastníctva,
  • • zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Pfizer do obsahu internetovej stránky,
  • • zasahovať akýmkoľvek spôsobom do bezpečnosti internetovej stránky,
  • • zasahovať iným používateľom do používania internetovej stránky,
  • • rozosielať nevyžiadané správy (spamy) a reťazové správy,
  • • šíriť na tejto internetovej stránky správy či materiály porušujúce právne predpisy, dobré mravy, prípadne ohrozujúce verejný poriadok.

Obsah internetovej stránky. Súhlasíte, že prístup na túto internetovú stránku a jej používanie a využívanie jej obsahu je na vaše vlastné riziko a zodpovednosť. Spoločnosť Pfizermôže pridávať, meniť alebo mazať obsah z tejto internetovej stránky kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Spoločnosť Pfizer vyvíja primerané úsilie na zaradenie presných a aktuálnych informácií na túto internetovú stránku, neposkytuje však žiadne záruky, pokiaľ ide o jej presnosť, aktuálnosť, kvalitu, úplnosť alebo vhodnosť jej obsahu na akýkoľvek účel. Spoločnosť Pfizer ani  spoločnosti z celosvetovej skupiny Pfizer, ani iná strana zapojená do tvorby, produkcie alebo poskytovania tejto internetovej stránky nie je zodpovedná za ujmu akejkoľvek povahy vyplývajúcu zo spoľahnutia sa na informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke, prístupu na ňu, jej používania alebo neschopnosti používať ju, alebo z dôvodu chýb alebo nedostatkov v jej obsahu. Za ujmu sa na tieto účely považuje predovšetkým, no nielen, strata, poškodenie alebo náklady spôsobené vírusmi, ktoré napadli váš počítač, iné zariadenie, softvér alebo dáta.

Medicínske informácie. Táto internetová stránka môže obsahovať informácie týkajúce sa rôznych zdravotných stavov a ich liečby. Tieto informácie sú poskytnuté s cieľom všeobecne informovať a neslúžia ako náhrada za rady poskytnuté lekárom, lekárnikom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym odborníkom. Nemali by ste používať informácie na tejto internetovej stránke na diagnostikovanie zdravotného problému alebo choroby. Problém vždy konzultujte s lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym odborníkom. Spoločnosť Pfizer nezodpovedá za správnosť a úplnosť týchto medicínskych informácií a nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví, prípadne vzniknutú spoľahnutím sa na tieto informácie, ich použitím či postupom v súlade s týmito informáciami.

Ochrana súkromia. Spoločnosť Pfizer rešpektuje súkromie používateľov internetovej stránky. Pozrite si, prosím, naše Pravidlá ochrany súkromia, v ktorých sú objasnené práva používateľov a pravidlá a podmienky, podľa ktorých môže spoločnosť Pfizer používať osobné údaje (vrátane používania cookies), ktoré sú prípadne poskytované prostredníctvom tejto internetovej stránky.

Prepojenia na internetové stránky tretích osôb. Táto internetová stránka môže obsahovať prepojenia alebo odkazy na iné internetové stránky vlastnené a spravované tretími osobami, nad ktorými nemá spoločnosť Pfizer kontrolu a ktoré vám umožnia opustiť túto internetovú stránku (tzv. hypertextové odkazy). Zaradenie prepojenia na internetové stránky tretej osobe neznamená schválenie ani odporúčanie takýchto internetových stránok tretej osoby či ich obsahu spoločnosťou Pfizer. Pfizer vám iba uľahčuje pohyb po internete. Podobne sa môže na túto internetovú stránku vstupovať cez prepojenia z internetových stránok tretích osôb, nad ktorými Pfizer nemá kontrolu. Takéto prepojenie je možné, iba ak bude urobené na úvodnú stránku tejto internetovej stránky. Akákoľvek výnimka z týchto zákazov je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Pfizer. Prosím, berte na vedomie, že presun na internetové stránky tretích osôb robíte na vlastné nebezpečenstvo a tento presun sa riadi podmienkami používania týchto stránok tretích osôb. Ďalej, prosím, berte na vedomie, že spoločnosť Pfizer neschvaľuje ani neskúma žiadne z internetových stránok tretích osôb, nenesie preto zodpovednosť, pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť, kvalitu, úplnosť alebo vhodnosť na akýkoľvek účel v súvislosti s informáciami obsiahnutými na takých internetových stránkach a nenesie právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na týchto internetových stránkach alebo ich prostredníctvom mohlo dôjsť. 

Práva duševného vlastníctva. Táto internetová stránka je podľa zákona č. 121/2000 Z. z., autorský zákon, predmetom autorskoprávnej ochrany. Spoločnosti Pfizer  patria všetky autorské práva k vlastnému obsahu, ktorý umiestňuje na tejto internetovej stránke, vrátane (ale nie iba) textu, dizajnu internetovej stránky, obrázkov a multimediálnych súborov. Obsah tejto internetovej stránky sa môže kopírovať len na nekomerčné účely jednotlivca so zachovaním všetkých autorských práv spoločnosti Pfizer. S výnimkou toho nesmiete kopírovať, zobrazovať, sťahovať, distribuovať, upravovať, reprodukovať, ďalej uverejňovať ani ďalej vysielať žiadne informácie, text ani dokumenty obsiahnuté na tejto internetovej stránke ani žiadnu ich časť na elektronickom médiu ani na papieri, ani vytvárať odvodené dielo na nej založené, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Pfizer. Okrem toho, názov a ochranná známka (logo) Pfizer sú registrované ochranné známky a nesmú sa používať bez písomného povolenia spoločnosti Pfizer. Zneužitie ochranných známok Pfizer alebo iných materiálov je zakázané a môže byť porušením zákona o ochranných známkach v súvislosti s ďalšími zákonmi.

Záverečné ustanovenia. V rozsahu, v ktorom sú ustanovenia týchto Podmienok používania nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, sa také ustanovenia oddelia bez vplyvu na vynútiteľnosť ostávajúcich ustanovení. Používanie internetovej stránky sa riadi vo všetkých ohľadoch slovenskými právnymi predpismi bez ohľadu na voľbu práva. Týmto súhlasíte, že všetky spory či súdne konania priamo alebo nepriamo vyplývajúce alebo sa týkajúce tejto internetovej stránky budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

Spoločnosť Pfizer sa nevzdáva ani nijako neobmedzuje žiadne zo svojich práv vyplývajúcich z vlastníctva tejto internetovej stránky, jej obsahu a jej šírenia, ktoré nie sú v týchto Podmienkach používania výslovne uvedené. Všetky tieto práva môže spoločnosť Pfizer riadne vykonávať a uplatňovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.