thicki icon

Hlásenie nežiaducich účinkov

Hlásenie nežiaducich účinkov

Akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie je potrebné hlásiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: +421 2 507 01 206, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk, formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/ alebo držiteľovi rozhodnutia o registrácii humánneho lieku: SVK.AEReporting@pfizer.com.

​​​​​​​Informácie o produktoch uvedených na tejto webovej stránke sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky. Produkty uvedené na tejto webovej stránke môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenia.